Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Responsable

Sr.   José Miguel Diéguez Garcia

Càrrec

gerent de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

Adreça
Carrer de Sant Martí de l'Erm, 30
Població
08970  Sant Joan Despí
Telèfon
93 602 96 00
Fax
93 373 23 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

 

NIF

Q-0802216-B

 

Funcions

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat exerceix les funcions següents en relació amb els béns i les instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, sens perjudici del règim de titularitat i gestió que tinguin i de les competències sectorials en la matèria:

 1. Produir i subministrar aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament. Aquesta funció, que inclou el tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua, ha de realitzar-se de conformitat amb les decisions sobre el repartiment i l'assignació de recursos hídrics adoptades pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i els criteris i les directrius que aprova el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat. Així mateix inclou la realització de les determinacions analítiques exigides per la legislació vigent, la qual pot ser encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant conveni.
 2. Executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament. Aquesta funció inclou l'aprovació dels plans de conservació i de manteniment, la proposta a l'Agència Catalana de l'Aigua dels plans d'inversió i de reposició, la redacció i aprovació de projectes constructius, l'execució de les obres de millora, renovació i reposició, inclòs l'exercici de la direcció tècnica i facultativa.
 3. Proposar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'aprovació i la revisió de la tarifa per la prestació del servei.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Organització de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

Els òrgans de govern de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat són:

 • El Consell d'Administració, que té la composició següent:
  • La Presidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
  • La Vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria d'aigua.
  • Una vocalia de l'Agència Catalana de l'Aigua.
  • Una vocalia del departament competent en matèria d'administració local, amb rang mínim de sub-direcció general.
  • Una vocalia del departament competent en matèria d'economia, amb rang mínim de sub-direcció general.
  • Una vocalia del departament competent en matèria de salut, amb rang mínim de sub-direcció general.
 • La Direcció.data actualització (20/03/2023)