Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell d'Administració de l'IRTA


Adreça
Carretera C-59, Km. 12,1 [BV-1424, Km. 0] - Torre Marimon
Població
08140  Caldes de Montbui
Telèfon
93 467 40 40
Contacte
Adreça web

Funcions

a) Fixar les directrius d'actuació de l'Institut, d'acord amb el que estableix l'article 3.1 de la Llei 4/2009, del 15 d'abril.
b) Informar sobre la proposta de contracte programa i també, si escau, sobre la modificació d'aquesta proposta abans d'ésser tramesa al departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.
c) Formular el programa d'actuació, d'inversions i de finançament, i incloure-hi l'estratègia de captació de recursos, i també la memòria de l'Institut.
d) Elaborar el pressupost d'explotació i de capital de l'Institut, presentar-ne el balanç i avaluar-ne periòdicament els programes d'actuació i els resultats.
e) Disposar del patrimoni immobiliari de l'Institut amb facultat per a atorgar qualsevol contracte necessari per a aquesta finalitat.
f) Fixar la plantilla i el règim retributiu general del personal de l'Institut atenent criteris d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
g) Determinar els preus i les tarifes de la prestació dels serveis de l'Institut, adaptats al règim d'aprovació que correspongui en cada cas.
h) Acordar la constitució de societats filials o la participació en societats, exercir-hi el dret de vot i nomenar-ne les persones que les administren, si escau, d'acord amb la normativa aplicable.
i) Conèixer i autoritzar els convenis que l'Institut ha de concertar amb institucions i administracions públiques.
j) Aprovar inicialment els estatuts i les normes de funcionament de l'Institut, els quals ha d'aprovar el Govern.
k) Complir qualsevol altra funció que no s'atribueixi expressament a cap altre òrgan.

Components

a) El president o presidenta, càrrec que correspon al president o presidenta de l'Institut.
b) El vicepresident o vicepresidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de recerca i universitats.
c) El director o directora general de l'Institut.
d) Els vocals següents:

Primer. Dos representants del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Segon. Una persona en representació de cadascun dels departaments competents en matèria de recerca i universitats, d'economia i finances, de salut, de medi ambient i d'indústria.
Tercer. Una persona elegida pels òrgans de representació del personal de l'Institut.
Quart. Una persona en representació de cadascuna de les diputacions que participen en el finançament de l'Institut.
Cinquè. Fins a quatre persones més, proposades pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació d'entre persones de reconegut prestigi i trajectòria en els àmbits científic i tècnic, universitari, empresarial, sectorial o professional, una de les quals ho és a proposta de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya.data actualització (01/12/2020)