Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de l'IRTA


Adreça
Carretera C-59, Km. 12,1 [BV-1424, Km. 0] - Torre Marimon
Població
08140  Caldes de Montbui
Telèfon
93 467 40 40
Contacte
Adreça web

Funcions

Assessorar el Consell d'Administració en totes les qüestions relacionades amb les funcions de l'Institut.
Informar sobre qualsevol assumpte que se li consulti en l'àmbit de les competències de l'Institut, inclosos els objectius generals del contracte programa entre l'Institut i el Govern.
Presentar al Consell d'Administració les propostes que consideri convenients per a millorar el funcionament de l'Institut.
Rebre, anualment, informació sobre l'evolució del contracte programa.

Components

El conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, o la persona que designi d'entre els membres del Consell d'Administració de l'Institut, que n'ocuparà la presidència.
El director o directora general de l'Institut.
Els vocals següents:
 • Primer. Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya.
 • Segon. Una persona en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
 • Tercer. Una persona en representació de cadascun dels col·legis professionals vinculats al sector agroalimentari.
 • Quart. Una persona en representació de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA).
 • Cinquè. Una persona en representació de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA).
 • Sisè. Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
 • Setè. Una persona proposada per cadascuna de les universitats catalanes amb estudis i activitats relacionats amb la finalitat de l'Institut.
 • Vuitè. Una persona en representació del Consell Català de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.
 • Novè. Dues persones en representació del sector empresarial, una de les quals proposada pel sector empresarial agrícola.
 • Desè. Dos representants dels sindicats de treballadors més representatius de Catalunya.
 • Onzè. Fins a quatre persones de reconegut prestigi en el sector agroalimentari o en la recerca i el desenvolupament tecnològics.
 • Dotzè. Una persona en representació de cadascun dels grups parlamentaris, de reconegut prestigi en el sector agroalimentari o en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològics, que ha d'elegir el Ple del Parlament.
 • Tretzè. Una persona en representació de les confraries de pescadors de Cata-lunya.
 • Catorzè. Una persona en representació del sector aqüícola.


data actualització (11/07/2018)