Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Tècnica dels Organismes Modificats Genèticament (CTOMG)

Responsable

Sra.   Sònia Gómez Galera

Càrrec

secretària de la Comissió Tècnica dels Organismes Modificats Genèticament

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Òrgan de suport i assessorament de la Comissió Catalana de Bioseguretat.
La Comissió Tècnica té atribuïdes les funcions següents:
a) Analitzar les comunicacions prèvies i les sol·licituds d'autorització adreçades a la Comissió Catalana de Bioseguretat, i fer-ne l'avaluació tècnica del risc tal com preveu la normativa.
b) Emetre informes tècnics, que seran preceptius, per proposar l'atorgament o la denegació de les autoritzacions que siguin competència de la Comissió Catalana de Bioseguretat.
c) Emetre informes tècnics sobre els resultat anuals del conjunt dels Plans de vigilància i control específics en matèria d'OMG de Catalunya.
d) Fer l'avaluació tècnica, els dictàmens corresponents, la supervisió i el control dels plans d'emergència.
e) Qualsevol altra que li encomani la Comissió Catalana de Bioseguretat.

Components

Està integrada per un vocal representant de cadascun dels departaments i entitats amb representació a la Comissió Catalana de Bioseguretat. Els vocals són designats per cadascun dels departaments i entitats als quals representen, i són nomenats pel president de la Comissió Catalana de Bioseguretat.
La presidència de la Comissió Tècnica correspon al/a la secretari/ària de la Comissió Catalana de Bioseguretat.
La Comissió Tècnica té un/a secretari/ària, amb veu però sense vot, que ha de ser un funcionari de la direcció general competent en matèria d'agricultura. Aquesta persona és designada i nomenada pel president de la Comissió Catalana de Bioseguretat.


data actualització (15/12/2020)