Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de La Vall Boi

Responsable

Sr.   Manel Beneria

Càrrec

secretari de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de La Vall Boi

Adreça
Carrer Can Farga, 4
Població
25620  Tremp
Telèfon
973 65 47 16
Fax
973 65 34 48

Funcions

 • Informar sobre els plans anuals d'aprofitaments cinegètics de la Reserva i sobre el nombre de permisos de caça que correspondran a caçadors locals i a la propietat dels terrenys.
 • Informar sobre les reduccions que corresponguin als caçadors locals en l'import de les quotes complementàries.
 • Informar sobre projectes presentats a l'empara del Decret 266/983, de 23 de juny de 1983.
 • Proposar a la Direcció General del Medi Rural la distribució dels permisos als propietaris dels terrenys.
 • Informar sobre els plans d'aprofitaments cinegètics d'espècies de caça major en terrenys en règim especial o lliure confinants amb la Reserva.
 • Informar sobre la proposta de distribució d'ingressos i beneficis de la Reserva.
 • Informar sobre les propostes de Plans de Conservació i Foment Cinegètic que anualment s'han de redactar i aprovar per la Direcció General del Medi Rural.
 • Informar sobre expedients de comprovació i valoració de danys que puguin produir-se per les espècies cinegètiques o protegides existents a la Reserva.
 • Informar sobre la inclusió voluntària a la Reserva de terrenys que hi confinin.
 • Totes les que així hagin estat establertes en la Llei 37/1966, de 31 de maig, i disposicions concordants.

Components

 • President: el Director General del Medi Rural a les Reserves Nacionals de Caça que incloguin en el seu perímetre terrenys pertanyents a més d'una demarcació d'un Servei Territorial. En les que comprenguin terrenys d'una sola demarcació el Cap dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 • Vocals:
  • el Cap del Servei de Protecció de la Natura.
  • un representant del Departament de Comerç i Turisme.
  • un representant de la Federació Catalana de Caça.
  • un representant de cada un dels Consells Comarcals de Muntanya que integren la Reserva.
  • dos alcaldes de municipis afectats per la Reserva, per a cada una de les comarques que la integrin, amb un mínim de quatre.
  • un representant de les organitzacions sindicals agràries.
  • un propietari de terrenys agrícoles o forestals afectats per la Reserva per a cada una de les comarques que la integrin, en el cas que la Reserva estigui en una sola comarca hi haurà dos propietaris.
  • un representant d'Associacions de Defensa de la Natura, legalment establertes.
 • Actuarà com a Secretari de la Junta Consultiva, amb veu i vot, el Director Tècnic de la Reserva Nacional de Caça.


data actualització (01/12/2020)