Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça Cerdanya - Alt Urgell

Responsable

Sr.   Jordi Ruiz Olmo

Càrrec

president de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça Cerdanya - Alt Urgell (e.f.)

Adreça
Carrer Can Farga, 4
Població
25620  Tremp
Telèfon
973 65 47 16
Fax
973 65 34 48

Funcions

 • Informar sobre els plans anuals d'aprofitaments cinegètics de la Reserva i sobre el nombre de permisos de caça que correspondran a caçadors locals i a la propietat dels terrenys.
 • Informar sobre les reduccions que corresponguin als caçadors locals en l'import de les quotes complementàries.
 • Informar sobre projectes presentats a l'empara del Decret 266/983, de 23 de juny de 1983.
 • Proposar a la Direcció General del Medi Rural la distribució dels permisos als propietaris dels terrenys.
 • Informar sobre els plans d'aprofitaments cinegètics d'espècies de caça major en terrenys en règim especial o lliure confinants amb la Reserva.
 • Informar sobre la proposta de distribució d'ingressos i beneficis de la Reserva.
 • Informar sobre les propostes de Plans de Conservació i Foment Cinegètic que anualment s'han de redactar i aprovar per la Direcció General del Medi Rural.
 • Informar sobre expedients de comprovació i valoració de danys que puguin produir-se per les espècies cinegètiques o protegides existents a la Reserva.
 • Informar sobre la inclusió voluntària a la Reserva de terrenys que hi confinin.
 • Totes les que així hagin estat establertes en la Llei 37/1966, de 31 de maig, i disposicions concordants.

Components

 • President: el Director General del Medi Rural a les Reserves Nacionals de Caça que incloguin en el seu perímetre terrenys pertanyents a més d'una demarcació d'un Servei Territorial. En les que comprenguin terrenys d'una sola demarcació el Cap dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 • Vocals:
  • el Cap del Servei de Protecció de la Natura.
  • un representant del Departament de Comerç i Turisme.
  • un representant de la Federació Catalana de Caça.
  • un representant de cada un dels Consells Comarcals de Muntanya que integren la Reserva.
  • dos alcaldes de municipis afectats per la Reserva, per a cada una de les comarques que la integrin, amb un mínim de quatre.
  • un representant de les organitzacions sindicals agràries.
  • un propietari de terrenys agrícoles o forestals afectats per la Reserva per a cada una de les comarques que la integrin, en el cas que la Reserva estigui en una sola comarca hi haurà dos propietaris.
  • un representant d'Associacions de Defensa de la Natura, legalment establertes.
 • Actuarà com a Secretari de la Junta Consultiva, amb veu i vot, el Director Tècnic de la Reserva Nacional de Caça.


data actualització (02/12/2020)