Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissions Consultives Comarcals d'accés Motoritzat


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

La comissió consultiva comarcal informarà:
 • Les prohibicions i limitacions a la circulació motoritzada.
 • La proposta d'inventari elaborada pels consells comarcals segons l'article 11 del Decret 166/1998, de 8 de juliol.
La comissió consultiva comarcal podrà informar, a instància del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre:
 • L'establiment de circuits, àrees i itineraris per a la circulació motoritzada.
 • Altres qüestions relacionades amb la circulació motoritzada al medi natural.

Components

 • El president o presidenta del consell comarcal, o persona en qui delegui, que serà el president o presidenta de la comissió.
 • El o la cap de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 • Un màxim de sis alcaldes o alcaldesses de la comarca designats pel consell comarcal corresponent, havent fet la consulta prèvia a les entitats municipalistes.
 • Els directors/es o responsables d'espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, en el cas que a la comarca n'hi hagi, i fins a un màxim de dues persones representants.
 • Quatre persones representants de les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració de més representatives en l'àmbit territorial corresponent, designades en proporció als resultats a les eleccions a cambres agràries.
 • Una persona representant de les societats de caçadors i caçadores federats vinculats a la comarca.
 • Una persona representant del Centre de la Propietat Forestal.
 • Un funcionari o funcionària de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.
 • El cap o la cap de la Secció Territorial de Boscos i Gestió de la Biodiversitat.
 • El cap o la cap dels agents rurals de la comarca.
 • Un tècnic o tècnica forestal designat pel delegat o delegada territorial del Departament de Medi Ambient.


data actualització (01/12/2020)