Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys Produïts per Espècies Cinegètiques

Responsable

Sra.   Ma. José Vargas Pera

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

a) Proposar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Fer el seguiment i l'avaluació de la prevenció de riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques i de la planificació que aprovi el Govern de la Generalitat en aquest àmbit.
c) Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària per a la millora de la lluita contra els riscs i danys originats per les espècies cinegètiques.
d) Elaborar instruments que impulsin l'aplicació dels principis de Bones Pràctiques i conductes recomanables en relació amb la prevenció de riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques.
e) Avaluar i fer el seguiment de les bases de dades i el corresponent Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) sobre l'estatus de les poblacions de les espècies cinegètiques i la seva evolució, les dades dels aprofitaments cinegètics realitzats, les dades sanitàries i sobre epizoòties i casos que afectin la salut humana, les dades sobre accidents o atacs a les persones, les dades sobre comercialització i consum d'espècies cinegètiques i qualsevol altra de naturalesa similar.
f) Promoure els treballs de diagnosi i coneixement necessaris per aplicar i millorar la implantació de polítiques de prevenció de riscs i danys produïts per espècies cinegètiques.

Components

a) La presidència, que és exercida per la persona titular del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'activitats cinegètiques.
c) Les vocalies, exercides per un representant amb rang mínim de director general dels departaments competents en matèria de:
- Agricultura i ramaderia.
- Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.
- Desenvolupament rural.
- Infraestructures de mobilitat.
- Polítiques ambientals i biodiversitat.
- Riscos i assegurances.
- Salut Pública i Seguretat Alimentària.
- Trànsit
d) Un vocal representant de l'Agència de Residus de Catalunya.


data actualització (19/08/2019)