Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Català de la Innovació Agroalimentària

Responsable

Sr.   Jaume Sió Torres

Càrrec

secretari del Consell Català de la Innovació Agroalimentària

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Són funcions del Consell Català de la Innovació Agroalimentària:
Fer el seguiment dels plans i programes referents a la formació, a la transferència tecnològica i a la innovació en l'àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya.
Fer el seguiment de les mesures de foment o incentiu en els àmbits de la formació, transferència tecnològica i innovació en l'àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya.
Avaluar els indicadors de seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l'àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya.
Aprovar les memòries anuals de resultats fruit de l'execució de cadascun dels plans i programes.
Avaluar l'impacte de les actuacions de formació, transferència i innovació al sector agroalimentari i del medi natural, que han d'incloure l'anàlisi de gènere en aquesta avaluació.
Vetllar pel compliment del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya.
Vetllar pel bon funcionament de la Xarxa d'innovació agroalimentària i rural de Catalunya.
Proposar protocols de col·laboració en l'àmbit de la Xarxa d'innovació agroalimentària i rural de Catalunya.
Proposar millores al portal RuralCat.
Altres funcions que el Departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural estimi convenients en matèria de formació, transferència tecnològica i innovació en l'àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya.

Components

President/a: conseller/a del Departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
Vicepresident/a: director/a competent en matèria d'innovació en l'àmbit agroalimentari.
Secretari: el/la subdirector/a competent en matèria de formació, transferència i innovació agroalimentària, que actuarà amb veu però sense vot.
Vocals:
Els/les directors/ores generals competents en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Un/a representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives;
Un/a representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC);
Un/a representant de cadascuna de les associacions empresarials més representatives del sector agroalimentari;
Un/a representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
Un/a representant de les universitats catalanes que imparteixin formació i realitzin recerca en l'àmbit agroalimentari.


data actualització (11/07/2018)