Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Coordinadora de l'Assessorament Agrari de Catalunya

Responsable

Sr.   Carmel Mòdol Bresolí

Càrrec

president de la Comissió Coordinadora de l'Assessorament Agrari de Catalunya

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió coordinadora d'assessorament agrari de Catalunya té les funcions següents:
a) Proposar al departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural, per a la seva aprovació, els plans anuals en l'àmbit d'assessorament, que inclouran les actuacions impulsades per l'Administració, les entitats d'assessorament i el sector agrari per al desenvolupament, funcionament i millora del Sistema d'assessorament agrari de Catalunya.
b) Vetllar per la qualitat dels plans anuals, de la seva execució i dels programes d'actuació derivats, i proposar sistemes de seguiment, d'avaluació i de millora.
c) Aprovar les memòries anuals de resultats fruit de l'execució de cadascun dels plans anuals.
d) Estudiar i proposar mesures que dotin dels recursos necessaris les entitats d'assessorament agrari inscrites segons el procediment que estableix aquest Decret per garantir un servei d'assessorament de qualitat.
e) Estudiar i proposar els indicadors de seguiment que permetin avaluar l'establiment i la qualitat del servei d'assessorament que ofereixen les entitats d'assessorament agrari.
f) Estudiar, a efectes de garantir l'excel·lència del servei, els ratis o llindars màxims d'explotacions assessorades per assessor/a o altres aspectes que es considerin apropiats per a l'efectivitat del servei.
g) Informar els plans d'acreditació i formació contínua del personal assessor, els quals els podrà executar directament el departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural o bé els centres habilitats a l'efecte pel departament, en els termes que aquest estableixi.

Components

La Comissió està integrada pels membres següents:
  • El/la director/a general competent en matèria d'assessorament agrari, que actuarà com a president/a.
  • Dos/dues vocals, en representació de la direcció general competent en matèria d'alimentació i qualitat agroalimentària.
  • Dos/dues vocals, en representació de la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
  • Dos/dues vocals, en representació de la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural.
  • Un/a vocal, en representació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.
  • Un/a vocal, en representació de cadascuna de les organitzacions agràries més representatives.
  • Un/a vocal, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
  • Un/a vocal tècnic/a a proposta de cadascun dels col·legis professionals competents en les àrees de coneixement de producció agrícola i producció ramadera.
  • Un/a secretari/ària, amb veu però sense vot, que ha de ser un/a funcionari/ària de la direcció general competent en matèria d'assessorament agrari.


data actualització (03/10/2023)