Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comitè de Seguiment de la PAC

Responsable

Sra.   Laura Dalmau Pol

Càrrec

secretària del Comitè de Seguiment de la PAC

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Són funcions del Comitè, entre d'altres, la comprovació dels resultats del PDR i l'eficàcia de la seva execució, en el marc del que estableixen l'article 49 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de setembre, i l'article 74 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre.

Components

a) President/a:
El/la director/a general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, competent en matèria del desenvolupament rural i com a cap de l'autoritat de gestió del programa.
b) En representació de la Generalitat de Catalunya en són vocals els següents:
1. Departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació:
a) Una persona representant de cadascuna de les direccions generals.
b) Una persona representant del Gabinet del Conseller.
c) Una persona representant de l'Assessoria Jurídica.
d) Una persona representant del Centre de la Propietat Forestal.
2. Una persona representant del departament competent en la gestió del fons FEDER, en la coordinació dels fons estructurals i de l'Estratègia de de recerca i innovació (RIS 3).
3. Una persona representant de cada un dels organismes i unitats orgàniques següents, competents en matèria de promoció de la igualtat d'homes i dones, joventut i inclusió social:
a) Institut Català de les Dones.
b) Direcció General de la Joventut.
c) Secretaria d'Inclusió Social.
4. Una persona representant de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.
5. Una persona representant de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
6. Una persona representant de l'Agència Catalana de l'Aigua.
7. Una persona representant del departament competent en la gestió del Fons Social Europeu.
c) En representació de l'Administració General de l'Estat, en són vocals els següents:
- Una persona representant de l'Organisme de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural.
- Una persona representant del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).
d) Una persona representant de la Comissió Europea, a títol consultiu.
e) En representació de les entitats locals, en són vocals els següents:
- Una persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
- Una persona representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
f) En representació de les organitzacions professionals agràries, forestals i del món cooperatiu, en són vocals els següents:
- Una persona representant d'Unió de Pagesos de Catalunya (UP).
- Una persona representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
- Una persona representant de l'Associació Agrària de Joves Agricultors-Associació d'Empresaris Agraris de Lleida (ASAJA -AEALL).
- Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.
- Una persona representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
g) Altres vocals:
- Una persona representant dels grups d'acció local, en qualitat d'agents econòmics i socials més representatius del món rural.
- Una persona representant de SEO/Bird Life Catalunya en qualitat de les entitats i associacions implicades en la defensa del medi ambient.
- Una persona en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya.
- Una persona en representació del món universitari especialista en seguiment i avaluació en desenvolupament rural.
- Una persona en representació dels col·legis professionals de Catalunya competents en l'àmbit agrícola i forestal.
- Una persona en representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en l'àmbit de desenvolupament rural.
h) Secretaria: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de planificació, coordinació i seguiment de plans i programes de desenvolupament rural.


data actualització (01/12/2020)