Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental en Matèria de Plaguicides i Biocides

Responsable

Sr.   Jordi Giné Ribó

Càrrec

secretari de la Comissió Interdepartamental en Matèria de Plaguicides i Biocides

Adreça
Avinguda Meridiana, 38 5a. planta
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

a) Proposar la normativa i coordinar les actuacions en matèria de fabricació, comercialització i ús dels plaguicides i dels biocides.
b) Coordinar les actuacions relacionades amb el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides i amb el Registre oficial d'establiments i serveis biocides.
c) Planificar i coordinar els plans de vigilància de residus de plaguicides i biocides en productes agraris i en el medi ambient.
d) Planificar i coordinar la realització de cursos i proves de capacitació per al lliurament dels carnets d'aplicadors de plaguicides.
e) Proposar la realització d'estudis sobre la incidència dels plaguicides i dels biocides en la salut pública, salut laboral, medi ambient i producció agroalimentària.
f) Coordinar les mesures encaminades a garantir la correcta gestió dels envasos de productes fitosanitaris.

Components

a) La presidència l'exerceix una persona representant del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, amb rang de director/a general, la qual serà substituïda per la vicepresidència en cas d'absència, malaltia o vacant.
b) La vicepresidència l'exerceix una persona representant del departament competent en matèria de salut amb rang de director/a general, o persona en qui delegui.
c) Les vocalies:
  • Dues persones representants del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, una de les quals serà de l'àmbit agrícola i l'altra de l'àmbit ramader.
  • Dues persones representants del departament competent en matèria de salut..Una persona representant del departament competent en matèria de medi ambient.
  • Una persona representant del departament competent en matèria d'indústria.
  • Una persona representant del departament competent en matèria de treball.
  • Una persona representant de l'Agència Catalana de l'Aigua.
  • Una persona representant del departament competent en matèria de coordinació interdepartamental.
d) La secretaria, amb veu i sense vot, l'exerceix un funcionari o una funcionària del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia..


data actualització (19/08/2019)