Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Responsable

Sra.   Neus Ferrete Gracia

Càrrec

secretària de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Aprovar i impulsar actuacions dins del marc de la normativa en matèria de nitrats i biogàs.
b) Elaborar la proposta del Pla de promoció de biodigestió de purins de Catalunya.
c) Vetllar per tal que el disseny i la implementació de les estratègies i polítiques de tractaments de les dejeccions ramaderes s'encaminin a una valorització com a fertilitzants.
d) Impulsar l'ús de fertilitzants de qualitat procedents del tractament de residus orgànics (compost/digestat) de manera que es minimitzi la necessitat de l'ús de fertilitzants minerals.
e) Coordinar l'aplicació dels diferents materials orgànics als sòls agrícoles de manera que contribueixin a la preservació del medi i fer seguiment de la implantació del sistema d'inspeccions previst a l'article 37 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuacions aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
f) Garantir la coordinació i la transversalitat de les polítiques de gestió de la matèria orgànica dels diferents departaments i àrees del Govern.
g) Coordinar la implantació de les millors tècniques ambientals disponibles en l'àmbit de la ramaderia.
h) Promoure les sinergies de les polítiques de valorització de la matèria orgànica amb les altres polítiques del Govern, amb especial atenció a les polítiques energètiques.
i) Rebre informació periòdica sobre l'evolució de les masses d'aigua pel que fa als nitrats d'origen agrari.
j) Avaluar la proposta de revisió de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari.
k) Impulsar l'ús de les dejeccions ramaderes dins del pla marc de mitigació del canvi climàtic en coordinació amb la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.
l) Informar el Govern amb periodicitat bianual sobre:
 • Les polítiques i estratègies que es duen a terme en gestió de la matèria orgànica i fertilització.
 • L'evolució i avaluació del Pla de biodigestió de purins de Catalunya.
m) Avaluar els costos de l'adequada gestió de les dejeccions ramaderes i estudiar els mecanismes de finançament d'aquests costos per part del sector.
n) Proposar mesures per prevenir i limitar l'entrada de contaminants en el subsòl, especialment de nitrats orgànics i inorgànics.
o) Altres funcions que li pugui encarregar el Govern.
p) Nomenar els membres de la Comissió mixta d'interlocució en l'àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria orgànica.
q) Supervisar les funcions de la Comissió mixta d'interlocució en l'àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria orgànica.

Components

La Comissió és presidida per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i està integrada per les persones titulars de les direccions generals, ens o entitats de la Generalitat que s'indiquen a continuació:
 • Direcció general competent en matèria de qualitat ambiental, a qui correspon la vicepresidència.
 • Direcció general competent en matèria d'energia.
 • Direcció general competent en matèria d'afers interdepartamentals.
 • Agència de Residus de Catalunya.
 • Agència Catalana de l'Aigua.
 • Institut Català d'Energia.
 • Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
 • Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Un secretari o secretària, amb veu però sense vot, que ha de ser una persona funcionària de la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia.


data actualització (01/12/2020)