Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Gestora del Sistema de Pesatge i Classificació de Canals Porcines (SIPCAP)

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Vila Miravet

Càrrec

secretari de la Comissió Gestora del Sistema de Pesatge i Classificació de Canals Porcines

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Informar i proposar, a la persona titular del departament competent en matèria de ramaderia i alimentació, la forma i els terminis amb els quals s'han de gestionar les dades resultants de les operacions de presentació, pesatge i marcatge de les canals porcines sacrificades a Catalunya, així com de les seves modificacions.
b) Proposar, a l'esmentat departament, les modificacions de la presentació de les canals en aplicació de les excepcions que preveu l'annex V, lletra B (III), del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen determinades disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
c) Proposar a l'esmentat departament la definició dels estudis en relació amb les dades recollides a la base de dades del SICAP perquè es puguin obtenir els majors beneficis per a la part productora i escorxadors.
d) Proposar al departament les revisions i adaptacions del Decret 85/2010, de 29 de juny , així com informar, a petició del departament, de les seves modificacions.

Components

a) President/a, que serà el director/a general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria de ramaderia i alimentació.
b) Vocals:
  • Fins a tres representants del departament competent en matèria de ramaderia i alimentació.
  • Fins a sis representants de la part productora i comercialitzadora de porc de Catalunya.
  • Fins a sis representants dels escorxadors de Catalunya.
  • Fins a dos representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
c) Secretari/ària, que serà un/a funcionari/ària del departament competent en matèria de ramaderia i alimentació, amb veu i sense vot.


data actualització (01/12/2020)