Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

a) Establir els protocols per a la catalogació i inscripció de les varietats locals agrícoles de Catalunya per a les espècies que no existeixi qüestionaris oficials de l'Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) o Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV) o els descriptors del Biodiversity International.
b) Examinar i valorar les sol·licituds d'inscripció de les varietats locals al Catàleg de les varietats locals agrícoles de Catalunya.
c) Emetre informe, a petició de la direcció general competent en matèria d'agricultura en relació a les sol·licituds d'inscripció de les varietats de conservació de Catalunya i de les varietats hortícoles desenvolupades per a ser cultivada en condicions determinades.
d) Participar en la definició de les propostes i mesures de desenvolupament per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat cultivada a Catalunya.
e) Proposar mesures de sensibilització de la societat envers la conservació i ús sostenible de les varietats agrícoles locals de Catalunya.
f) Actuar com a òrgan consultiu en matèria de conservació d'espècies vegetals locals d'interès agronòmic de Catalunya.

Components

a) Presidència: el/la cap del servei competent en matèria de producció agrícola de la direcció general competent en matèria d'agricultura. En cas d'absència, malaltia o vacant serà substituït/da per la persona titular de la vicepresidència.
b) Vicepresidència: un/a representant de la direcció general competent en matèria de medi natural.
c) Vocals:
  • Un/a representant de la direcció general competent en matèria d'agricultura.
  • Una/a representant de la direcció general competent en matèria d'innovació rural.
  • Un/a representant de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
  • Un/a representant de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
  • Un/a representant del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
  • Una persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d'interès agrari,
  • Dues persona representant de les entitats que es dediquen a la recuperació i conservació de varietats locals.
  • Dues persones representants de les organitzacions professionals agràries.
  • Un/a secretari/a, amb veu però sense vot, que haurà de ser un funcionari de la direcció general competent en matèria d'agricultura.


data actualització (15/12/2020)