Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Catalana de Bioseguretat

Responsable

Sra.   Neus Ferrete Gracia

Càrrec

secretària de la Comissió Catalana de Bioseguretat

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió té atribuïdes les funcions següents:
a) Rebre i acusar rebuda de les comunicacions prèvies per utilitzar per primera vegada instal·lacions específiques per a la utilització confinada d¿OMG de qualsevol tipus de risc i per realitzar activitats d'utilització confinada amb organismes modificats genèticament de tipus 2 (baix risc).
b) Iniciar la tramitació derivada de la recepció de les comunicacions prèvies i resoldre, amb informe i a proposta de la Comissió Tècnica.
c) Incoar i resoldre els expedients derivats de les sol·licituds d'autorització per realitzar activitats d'utilització confinada amb organismes modificats genèticament de tipus 3 (risc moderat) i 4 (risc alt), amb informe i a proposta de la Comissió Tècnica.
d) Incoar i resoldre els expedients derivats de les sol·licituds d'autorització per realitzar alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització d¿OMG, amb informe i a proposta de la Comissió Tècnica.
e) Sotmetre a informació pública les sol·licituds d'autorització i informar-ne a les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
f) Validar i informar sobre els plans d'emergència a què fa referència l'article 11.
g) Establir mesures de coordinació per a la vigilància i el control dels organismes modificats genèticament a què fa referència l¿article 1, d'acord amb el que estableix l'article 21.
h) Sol·licitar informes preceptius d'avaluació de risc de totes les comunicacions prèvies i les sol·licituds d'autorització a la Comissió Nacional de Bioseguretat de l'Administració General de l'Estat, quan així ho prevegi la normativa, i sense perjudici de la resta d'informes potestatius que es puguin sol·licitar.
i) Emetre informes i observacions que correspongui efectuar a la Generalitat de Catalunya en els procediments de matèria d'OMG que són competència de l'Administració General de l'Estat.
j) Exercir la potestat sancionadora d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.
k) Exercir qualsevol altra funció que li correspongui de conformitat amb la normativa vigent.

Components

La Comissió està formada pels membres següents:
a) President/a: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'agricultura del departament competent en aquesta matèria.
b) Vocals: Les persones titulars de les unitats orgàniques, amb rang de director general, competents en les matèries següents, designats pels titulars dels departaments corresponents i nomenats pel president/a de la Comissió Catalana de Bioseguretat:
  1. Salut pública
  2. Polítiques ambientals
  3. Coordinació interdepartamental
  4. Recerca
c) Un/a secretari/ària, amb veu però sense vot, que ha de ser un funcionari adscrit a la direcció general competent en matèria d'agricultura. 


data actualització (08/11/2019)