Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió de Subministraments del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Responsable

Sr.   Joan Rabasseda i Ferrer

Càrrec

President

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Estudiar les necessitats de cada departament en matèria de subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats, programar-ne la contractació i proposar l'inici dels expedients corresponents.
b) Actuar com a mesa de contractació en les licitacions públiques referents als subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats propis del departament i proposar les adjudicacions corresponents.
c) Remetre a la Comissió Central de Subministraments les relacions de productes, béns mobles i serveis de referència subjectes a contractació centralitzada.
d) Elevar a la Comissió Central de Subministraments les propostes i els suggeriments que consideri adequats, així com els estudis que pugui realitzar.
e) Gestionar els assumptes que li puguin encomanar la Comissió Central de Subministraments sobre productes, béns mobles i serveis de referència de contractació centralitzada o homologats.
f) Fer el seguiment de l'execució dels contractes de subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats que hagin formalitzat els respectius departaments i realitzar anualment una avaluació del seus resultats.

Components

- El/La directora/a de Serveis, que actuarà com a president/a.
- El/La subdirector/a general de Coordinació Administrativa, que actuarà com a vicepresident/a.
- Vocals:
  • El/La cap del Servei de Gestió Econòmica.
  • Un/a representant del/s servei/s o unitat/s afectat/s pels expedients o contractes de subministraments.
  • El/La cap de la Secció de Contractació i Patrimoni, que actuarà com a secretari/ària.
  • El/La president/a de la Comissió pot decidir l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat necessari, quan la naturalesa de les contractacions a tractar ho faci aconsellable o quan el/la president/a així ho consideri.


data actualització (01/12/2020)