Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Àrea de Comercialització Pesquera

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Todó Vila

Càrrec

cap de l'Àrea de Comercialització Pesquera

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Contacte

Funcions

Assessorar el sector pesquer en relació amb la primera venda dels productes pesquers.
Informar les entitats representatives del sector pesquer productiu i comercialitzador sobre les accions per a la millora de la qualitat i la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura catalans.
Executar actuacions relatives als ajuts destinats a la transformació i comercialització dels productes de la pesca i actuacions col·lectives en el marc dels fons europeus.
Elaborar les campanyes de promoció dels productes pesquers catalans i del consum de peix i marisc en general.
Fomentar les empreses de comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura.
Organitzar el control de les notes de primera venda de les llotges pesqueres. 
Planificar i coordinar l'elaboració i difusió de l'estadística pesquera.
Elaborar les propostes d'actuació en la comercialització dels productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.
Executar les actuacions en matèria de transformació i comercialització dels productes pesquers i promoure acords entre els sectors afectats per la transformació i la comercialització de productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (04/07/2019)