Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosario Allué Puyuelo

Càrrec

subdirectora general de Política Marítima, Control i Formació

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

- Coordinar la planificació de les estratègies en polítiques marítimes, inclosa la política marítima integrada, l'ordenació de l'espai marítim i les estratègies marítimes multisectorials, d'acord amb els departaments i organismes que exerceixen competències amb implicacions en l'espai marítim.
- Representar i participar en els organismes europeus i internacionals de gestió marítima.
- Elaborar propostes normatives sobre les activitats marítimes sota l'àmbit competencial de la Direcció General diferents de la pesca professional i l'aqüicultura.
- Coordinar la planificació de les zones de condicionament marí, les zones marines protegides i els esculls artificials, sens perjudici de la necessària coordinació amb el departament competent en matèria de medi natural.
- Planificar el Programa de seguiment, control, vigilància i inspecció en l'àmbit marítim competencial de la Direcció General de  Pesca i Afers Marítims i coordinar les actuacions que se'n derivin.
- Establir les instruccions i directrius sobre lluita contra pràctiques il·legals en l'àmbit de la pesca, l'aqüicultura, la comercialització de recursos marins i els afers marítims, d'acord amb la reglamentació europea i els convenis internacionals.
- Coordinar iniciatives interdepartamentals de vigilància i inspecció.
- Coordinar la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències, i impulsar els tràmits derivats de les inspeccions i els controls en els procediments sancionadors corresponents.
- Planificar i regular la formació nauticopesquera professional i d'esbarjo, i també la corresponent a activitats marítimes, inclòs el busseig professional i d'esbarjo.
- Coordinar l'execució pressupostària de la Subdirecció General.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (22/07/2021)