Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Fumanal Albas

Càrrec

cap del Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Assistir l'Observatori Agroalimentari de Preus i preparar la informació, els estudis, els informes i les memòries necessaris per poder realitzar les seves funcions.
Planificar i fer el seguiment de les estadístiques oficials que es realitzen a través del Conveni de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat i del Pla estadístic de Catalunya. A més, col·laborar en l'elaboració del Cens agrari, les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries i les taules Input-Output amb l'Institut 'Estadística de Catalunya.
Planificar, coordinar i elaborar les estadístiques físiques i econòmiques del sector agrari.
Elaborar estudis d'anàlisi sectorial i prospectiva en matèria agrària i agroalimentària.
Coordinar funcionalment i fer el seguiment de l'execució de les estadístiques agràries realitzades pels/per les responsables d'estadística dels Serveis Territorials del Departament.
Elaborar i difondre la informació per a comandes internes i externes de tots els temes relacionats amb les estadístiques agràries, especialment a les Taules Sectorials i als altres òrgans del Departament.
Gestionar la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) amb la finalitat d'obtenir dades objectives sobre costos i marges del sector agrari i facilitar la construcció d'indicadors de seguiment sobre la rendibilitat i l'estructura competitiva dels diferents sectors.
Elaborar el Full setmanal de conjuntura i altres eines de seguiment sectorial i estratègic que es considerin oportunes.
Donar suport a l'activitat de comunicació i divulgació del Departament en temes estratègics i de prospectiva sectorial. 
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)