Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Lleida

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francisco Javier Marco Sánchez

Càrrec

cap de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Lleida

Adreça
Carrer del Clot de les Monges, 6-8
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 03 18 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Vetllar per l'aplicació de la normativa referent a hàbitats, espais protegits i espècies protegides.

Coordinar la gestió dels espais naturals protegits i els seus programes d'actuació, d'acord amb les funcions que pugui encomanar la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.

Elaborar els informes ambientals integrats del vector medi natural dels projectes i actuacions que afectin espais naturals protegits o que siguin objecte d'avaluació ambiental estratègica o d'avaluació d'impacte
ambiental.

Coordinar l'aplicació dels diferents plans de conservació i seguiment d'espècies de flora i fauna en l'àmbit del servei territorial, llevat les espècies cinegètiques i piscícoles.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.
 data actualització (31/05/2023)