Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Departament d'Economia i Hisenda

Responsable

Hble. Sra.   Natàlia Mas i Guix

Càrrec

Consellera d'Economia i Hisenda

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Dies amb horari especial (si coincideixen en dissabte o festiu, l'oficina romandrà tancada)
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
el 24 de setembre, de 9 a 14 h.
el 31 de desembre, de 9 a 14 h.


de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Observacions


Pots demanar cita pels canals següents:

Funcions

La política econòmica.
Les entitats de crèdit.
El mercat de valors.
El deute públic i la tutela financera dels ens locals.
Els programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari,
ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
El sector assegurador.
Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.
El control economicofinancer i la comptabilitat.
L'establiment dels criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.
La supervisió del sector públic adscrit a la Generalitat de Catalunya i el seguiment de la seva activitat
per vetllar per l'adequat compliment de la normativa econòmica i pressupostària.
La gestió de les despeses de personal.
El patrimoni de la Generalitat.
La gestió dels tributs.
El joc i les apostes.
L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
data actualització (11/05/2023)