Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consells Reguladors

Funcions

Els Consells Reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic a les quals s'atribueix la gestió de les denominacions d'origen protegides (DOP) i les indicacions geogràfiques protegides (IGP) amb les funcions que determinen la Llei 14/2003 i el Decret 285/2006.

Les funcions dels Consells Reguladors són:

Fomentar les DOP i les IGP.
Gestionar els registres de productors, elaboradors i comercialitzadors.
Proposar modificacions del reglament de les DOP i IGP.
Expedir els certificats d·origen, els precintes de garantia i el control de lots, amb inclusió de l'autorització de les etiquetes i les contraetiquetes dels productes emparats.
Confeccionar les estadístiques de producció, elaboració, comercialització dels productes emprats i tota la resta d'informacions que els siguin requerides, i presentar-les al departament competent en matèria agroalimentària perquè en prengui coneixement.
Autoritzar i controlar l'ús de les etiquetes utilitzables en els productes protegits exclusivament en els aspectes que afectin la DOP o IGP.
Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del consell regulador mateix, d'acord amb el reglament intern.
Elaborar i provar els pressupostos de la manera que determini el reglament intern.
Adoptar els mecanismes necessaris per a garantir l'origen dels productes i llurs processos de producció, elaboració i comercialització.
Encarregar la certificació d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 14/2003.
Establir els requisits mínims de control a què han d'ésser sotmesos els operadors inscrits en totes i cadascuna de les fases de producció, elaboració i comercialització dels productes emparats per cada DOP o IGP i, si s'escau, els mínims de control per a la concessió inicial i per al manteniment de la certificació.
Vetllar pel prestigi de les DOP i IGP i denunciar-ne, si s'escau, qualsevol ús incorrecte davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents en la matèria.
Promocionar les característiques específiques dels productes i informar-ne als consumidors.


data actualització (13/11/2018)