Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

Responsable

Sra.   María José Albaladejo Albaladejo

Càrrec

gerenta del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

Adreça
Avinguda de l'Onze Setembre, 73-75
Població
08820  El Prat de Llobregat
Telèfon
93 479 32 01

 

NIF

Q-0801350-J

 

Funcions

  • Gestionar directament els espais naturals del Delta del Llobregat de forma integral per garantir la conservació i la potenciació de la seva biodiversitat.
  • Promoure un ús públic sostenible, lúdic i educatiu, dels espais naturals del Delta del Llobregat, sempre compatible amb la preservació del medi natural.
  • Fomentar el coneixement i promoure la conscienciació social sobre els sistemes naturals del Delta del Llobregat.
  • Vetllar per la conservació, la defensa i la millora dels valors ecològics, paisatgístics, territorials, culturals i socials del Delta del Llobregat.
  • Proporcionar l'assessorament i l'ajut tècnic necessari als ens integrats al Consorci.
  • Impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit dels espais naturals del Delta del Llobregat.
  • Actuar com a òrgan de representació i defensa dels interessos comuns dels ens que integren el Consorci en relació amb els espais naturals del Delta del Llobregat.
  • Assumir els encàrrecs i desenvolupar les activitats que li puguin delegar qualsevol dels ens consorciats en l'àmbit dels espais naturals del Delta del Llobregat.
  • Participar coordinadament en les polítiques d'espais naturals protegits i conservació de la biodiversitat a Catalunya.
  • Vetllar pel manteniment de la importància internacional del Delta del Llobregat pel que fa als seus valors naturals i per la conservació i contribució a la conservació de la natura, de la fauna i de la flora en l'àmbit de Catalunya i d'Europa.

Components

Els òrgans de govern del Consorci són els següents: el Consell Rector, la Presidència i la Gerència.

El Consell Rector és l'òrgan superior de deliberació i de decisió del Consorci. Està integrat per:
- El/la president/a
- 6 representants de la Generalitat de Catalunya
- 2 representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
- 2 representants de l'Ajuntament de Viladecans
- 1 representant de l'Ajuntament de Gavà
- 1 representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

A més dels seus membres, a les sessions del Consell Rector assisteixen, amb veu però sense vot, el/la gerent i el/la secretari/ària.
El càrrec de president/a del Consorci correspon al/a la conseller/a de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural. El/la president/a serà el/la representant a tots els efectes del Consorci.
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.
El Consorci compta amb un Consell de Cooperació com a òrgan de consulta, participació i informació. El formen organismes, entitats i empreses, tant del sector públic com del privat, que representin interessos vinculats als espais naturals del delta del Llobregat. També les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades al Delta, així com les universitats i centres de recerca i personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l'estudi o la defensa del Delta que proposi la presidència.
El Consell Rector aprova l'admissió de noves entitats, organismes o empreses en la primera sessió que tingui lloc després de la presentació de la sol·licitud d'admissió del nou membre.data actualització (02/04/2019)