Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva Martínez Cristóbal

Càrrec

Cap de la Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris

Adreça
Carrer del Camp de Mart, 35
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 24 66 50
Fax
973 24 89 29

Funcions

Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les indústries agroalimentàries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'indústries agroalimentàries, comercialització agrària i protecció de la qualitat.
Gestionar els registres de l'àmbit agroalimentari i de regulació de mercats que la normativa sectorial els atribueixi.
Tramitar els expedients de les línies d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i emmagatzematge privat.
Gestionar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) així com la tramitació dels expedients relatius a mesures per a l'emmagatzematge privat i la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (16/03/2021)