Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Magdalena Sagarra Morera

Càrrec

cap de la Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris a Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les indústries agroalimentàries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'indústries agroalimentàries, comercialització agrària i protecció de la qualitat.
Gestionar els registres de l'àmbit agroalimentari i de regulació de mercats que la normativa sectorial els atribueixi.
Tramitar els expedients de les línies d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i emmagatzematge privat.
Gestionar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) així com la tramitació dels expedients relatius a mesures per a l'emmagatzematge privat i la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (18/10/2021)