Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Territorial de Caça de les Terres de l'Ebre


Adreça
Carrer de Burgos, 17 baixos
Població
43870  Amposta
Telèfon
977 70 73 20 / 977 70 52 51
Fax
977 70 55 14

Funcions

 Informar i fer propostes sobre:
a) La fixació dels períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions en circumstàncies especials.
b) Els plans d'ordenació cinegètica de les Àrees Privades de Caça.
c) Mesures de control cinegètic de terrenys.
d) Mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer.
e) Qualsevol altra matèria relacionada amb la fauna cinegètica i protegida que li sigui sotmesa.

Components

 • Presidència: el delegat o la delegada territorial del Departament de Medi Ambient.
 • Vicepresidència 1a: el/la president/a o delegat/da de cadascuna de les representacions o delegacions de la Federació Catalana de Caça.
 • Vicepresidència 2a: el o la cap de Secció d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de la corresponent delegació territorial del Departament de Medi Ambient.
 • Vocalies:
  • Una persona representant del Departament de Justícia i Interior.
  • Una persona representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  • Quatre persones representants de les societats de caçadors i caçadores federades, a proposta de la Federació Catalana de Caça.
  • Dues persones representants de les persones titulars d'àrees privades de caça, proposades per la Federació Catalana de Caça.
  • Una persona representant de les associacions de defensa de la natura.
  • Quatre persones representants de les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració de més representatives en l'àmbit territorial respectiu, designades en proporció als resultats a les eleccions a cambres agràries.
  • El sotsinspector o sotsinspectora del cos d'agents rurals.
  • El o la cap de la Secció de Boscos i Gestió de la Biodiversitat.
  • Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.
  • Un/una director/a de reserva nacional de caça o de zona de caça controlada de l'àmbit territorial.
  • Un tècnic o tècnica de les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient expert/a en assumptes cinegètics, que actua com a secretari o secretària.


data actualització (01/12/2020)