Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Taula Agrària


Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'exercici de les activitats agrícoles i ramaderes i el desenvolupament rural.
La diversificació de l'activitat econòmica del món rural, especialment pel que fa al sector productiu agrari.
La formació i la qualificació professional en el sector agrari i en l'àmbit del desenvolupament rural.
Les polítiques públiques en matèria de millora de la competitivitat de les explotacions, així com analitzar la seva eficiència i eficàcia.
La fiscalitat agrària.
Les assegurances agràries.
El seguiment i l'avaluació de les repercussions de les polítiques de la Unió Europea en matèria agrària i de desenvolupament rural.
L'augment del valor afegit dels productes agraris.
Debatre sobre les qüestions relacionades amb els mecanismes de representació del sector agrari.
Qualsevol altra que una normativa sectorial li assigni.

Components

La Taula Agrària està integrada per dotze membres en representació de les organitzacions professionals agràries i les entitats representatives del món cooperatiu, i pels representants de l'Administració.

Els/les representants de les organitzacions professionals agràries i del món cooperatiu es distribueixen de la forma següent:
a) Organitzacions professionals agràries: 10 membres, repartits proporcionalment entre les organitzacions professionals agràries més representatives d'acord amb la representativitat que assenyali la normativa vigent en aquesta matèria.
b) Món cooperatiu: 2 representants de les associacions o federacions més representatives en aquest àmbit.

Els/les representants de les organitzacions professionals agràries i del món cooperatiu els designa cadascuna d'elles per a cada sessió, designació que s'haurà de comunicar a la presidència de la Taula agrària abans de la seva celebració.

Els/les representants de l'Administració els designa el president de la Taula agrària en funció dels temes a tractar a cada sessió.
Mitjançant els òrgans corresponents del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia i desenvolupament rural, s'ha de donar suport amb mitjans humans i materials a la Taula.

La Taula la presidirà el/la conseller/a competent en matèria d'agricultura, ramaderia i desenvolupament rural o per la persona titular de la Secretaria General del departament competent en aquestes matèries.


data actualització (19/08/2019)