Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Sergi Paricio Ferreró

Càrrec

cap del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Fomentar i proposar actuacions per garantir el compliment de les normes de qualitat acústica i de prevenció de la contaminació lumínica i la seva reducció.

Controlar la contaminació acústica de les obres públiques i de les infraestructures titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

Formular i gestionar els expedients per a la declaració de zones d'especial protecció de la qualitat acústica, de punts de referència i d'espais de qualitat del cel nocturn, en els termes que prevegi la normativa. 

Prestar el suport tècnic necessari per a l'elaboració dels mapes estratègics de soroll i els corresponents plans d'acció en matèria de contaminació acústica a les administracions locals i a les administracions titulars d'infraestructures. 

Assessorar i donar suport tècnic i material a les entitats locals, policials i judicials en les tasques de prevenció, zonificació del territori, inspecció i control de la contaminació acústica i lumínica, així com assessorar els ens locals, empreses, entitats col·laboradores de l'administració i la societat en general sobre els aspectes relatius a la contaminació acústica i lumínica i la promoció de l'eficiència energètica en els enllumenats.

Inspeccionar, controlar i verificar que les instal·lacions d'il·luminació compleixin la normativa d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Informar en relació amb la contaminació acústica i lumínica en els diferents processos d'autorització i control ambiental d'activitats i projectes, i d'avaluació de l'impacte ambiental en els termes que prevegi la normativa vigent. 

Avaluar la qualitat del cel nocturn a Catalunya.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)