Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí

    Organigrama

Responsable

Sr.   Sergio Rasero García

Càrrec

cap de la Secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Proposar la planificació i dur a terme la gestió de les zones de condicionament marí i zones marines protegides d'interès pesquer i els esculls artificials.
Gestionar els hàbitats marins d'interès pesquer i proposar i desenvolupar mesures de conservació.
Fer el seguiment de les actuacions que tenen lloc a la franja costanera i que poden afectar els recursos marins o l' activitat pesquera.
Tramitar les autoritzacions d'extracció d'organismes vius amb finalitats científiques, educatives, cultuals i aquariològiques al litoral català.
Informar les autoritzacions dels abocaments de residus al mar, de la realització d'obres d'infraestructures a la zona costanera i de l'atorgament de concessions en aigües interiors susceptibles d'afectar als recursos marins.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (10/11/2022)