Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Recursos Marins

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Rodon Peris

Càrrec

cap del Servei de Recursos Marins

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Coordinar l'elaboració de propostes de plans de gestió de les diferents modalitats de pesca i recursos vius, i fer-ne el seguiment.
Representar l'Administració en els comitès de cogestió quan s'escaigui.
Elaborar propostes d'ordenació i foment de la recerca i innovació en els àmbits de la pesca, l'aqüicultura i l'oceanografia.
Fer el seguiment i controlar l'execució dels programes i projectes d'investigació en aqüicultura, i informar sobre els ajuts estructurals, els de l'Administració de l'Estat i els de la Generalitat de Catalunya relacionats amb l'aqüicultura.
Tramitar les concessions i autoritzacions per als establiments de cultius aqüícoles, les de recollida de cria de marisc i les guies de circulació per al transport de mol·luscs, i fer el seguiment, el control tècnic i els informes necessaris en relació amb les inversions en establiments aqüícoles i els plans d'ordenació en matèria d'aqüicultura.
Proposar reglamentacions dels arts i ormeigs de pesca i marisqueig. 
Proposar els treballs de seguiment del medi marí i dels recursos pesquers.
Executar els plans de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera i d'altres mesures de protecció que s'estableixin en relació amb els recursos marins.
Proposar l'autorització de l'extracció d'organismes vius amb finalitats científiques, educatives, culturals i aquariològiques a les aigües del litoral català.
Dissenyar i coordinar els programes de control oficial en matèria de seguretat alimentaria de la higiene dels productes primaris de la pesca i l'aqüicultura i supervisar-ne l'execució, sens perjudici de les competències en matèria de seguretat alimentària dels òrgans competents en aquesta matèria.
Informar i fer el seguiment de les polítiques pesqueres de la Unió Europea i dels processos relacionats amb els organismes internacionals de gestió pesquera rellevants per a Catalunya, en l'àmbit de les seves competències.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (04/07/2019)