Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Observatori Agroalimentari de Preus


Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Observatori és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del Govern, que té funcions estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l'estudi, la consulta i l'assessorament en matèria de preus dels aliments. Està format per un ple, una comissió permanent i un president.

Es crea l'Observatori Agroalimentari de Preus amb la finalitat d'aportar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris en les diferents posicions comercials, sobre les seves oscil·lacions, des de l'origen fins a arribar al/a la consumidor/a final i sobre la distribució dels marges als diferents nivells de la cadena.

La inestabilitat dels preus alimentaris esdevé un factor crític capaç de generar tensions inflacionistes que poden afectar el sector. Així doncs, aquesta posició clau dels preus dels aliments, pel que fa a equilibris bàsics de l'economia i del benestar d'amplis sectors socials, obliga a seguir-los i analitzar-los amb el màxim rigor a fi de preveure i detectar a temps les tendències, objectius amb els quals neix l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya.

Funcions:
Realitzar un seguiment sistemàtic dels preus dels aliments més importants al llarg de la formació de la seva cadena de valor, i fer aquells estudis encomanats per la Comissió permanent als efectes oportuns.
Coordinar i fer el tractament conjunt de les informacions que sobre preus i marges provinguin d'altres marcs informatius del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, i de la resta de dependències, organismes i entitats vinculades a la Generalitat, especialment les que provenen dels Observatoris de la llet, del porcí, del vi, de la vinya i el cava i de la fruita fresca, així com de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya.
Ampliar i comparar les dades de Catalunya amb la informació dels diferents entorns del mercat català, com el d'altres comunitats autònomes, estatal, europea i altres mercats internacionals.
Establir un banc de dades, obert i accessible de manera universal, sobre preus del sector agrari.
Analitzar l'estructura i els factors relacionats amb la formació de preus i marges dels productes alimentaris en les diferents posicions comercials o esglaons de la cadena i en els diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals, i elaborar els informes oportuns.
Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de les dinàmiques dels factors que contribueixen a la formació dels preus dels aliments.
Dissenyar i mantenir índexs i indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica dels preus al llarg de la cadena alimentària.
Afavorir el diàleg i la comunicació entre els sectors productor, transformador, distribuïdor i consumidor, entre si amb les administracions públiques, en el debat sobre el comportament dels preus, per tal de contribuir a dotar de major transparència el procés de formació dels preus dels aliments, en un marc de desenvolupament obert a la competència i compatible amb el dret comunitari.
Incrementar la comunicació entre el sector agroalimentari i el conjunt de la societat en els temes relacionats amb els preus agraris, les seves oscil·lacions, les seves causes i les seves repercussions mitjançant una web de l'Observatori i altres publicacions que resultin adients per a aquesta finalitat.
Elaborar recomanacions dirigides a tots/es els/les agents implicats en la cadena alimentària i facilitar la informació de què disposi l'Observatori.
Col·laborar amb altres observatoris o organismes amb finalitats anàlogues en l'àmbit estatal i de la Unió Europea a fi d'evitar duplicitats i obtenir les màximes sinergies d'intercanvi i actuació conjunta.
Qualsevol altra funció que li encarregui el/la conseller/a del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, el/la secretari/ària general del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, i el/la director/a general del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, dins l'àmbit de les funcions de l'Observatori.

Components

L'Observatori Agroalimentari de Preus s'estructura en els òrgans següents:

- El Ple (article 4.1 del Decret 152/2009, de 6 d'octubre).
- La Comissió Permanent (article 4.4 del Decret 152/2009, de 6 d'octubre).
- El/la president/a (article 5.3 del Decret 152/2009, de 6 d'octubre).

Es podran constituir comissions de treball per aprofundir i agilitar l'anàlisi i el debat sobre temes o sectors determinats.


data actualització (25/02/2019)