Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francisco J. Artigas Iraegui

Càrrec

cap de l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Adreça
Carrer de Burgos, 17 baixos
Població
43870  Amposta
Telèfon
977 70 73 20
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Gestionar les sol·licituds d'autorització i les seves revisions, i emetre les propostes de declaració d'impacte ambiental, d'acord amb les competències atribuïdes per la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

Gestionar i fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes i tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència seva i fer la proposta de resolució corresponent.

Emetre els informes ambientals que corresponguin segons la normativa i integrar els informes ambientals emesos per altres òrgans de  l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Avaluar els resultats dels actes d'inspecció i control i emetre els informes d'inspecció i instruir, si escau, els expedients corresponents.

Emetre informes i assessorar els ens locals, les empreses i la ciutadania, dins del seu àmbit d'actuació.

Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre-la dels ens locals en matèria d'activitats.

Gestionar els mitjans tècnics de control i prevenció de la contaminació que se li hagin assignat.

Custodiar els expedients d'autorització ambiental i dels projectes tècnics de les activitats.

Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural porti a terme al seu àmbit territorial.

Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies de la Direcció General dePolítiques Ambientals i Medi Natural.
Emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, que els siguin assignats.

Gestionar els expedients d'activitats tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats i de restauració d'espais afectats per activitats extractives i els que es puguin incoar durant el
seguiment de dites activitats.

Inspeccionar les activitats que li siguin atribuïdes en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i fer el seguiment de la seva restauració en el cas de les extractives.

Donar suport en totes les actuacions que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic realitzi en l'àmbit territorial de la seva competència. 

Realitzar actuacions de compliment de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (31/05/2023)