Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya

Responsable

Sr.   Xoán Elorduy Vidal

Càrrec

responsable tècnic de l'Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya

Adreça
Plaça de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 890 02 11

Funcions

Recollir dades tècniques i econòmiques de les explotacions del raïm i l'elaboració del vi i el cava.
Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l'afecten.
Elaborar sistemes i metodologies per a l'obtenció d'informació directa de les explotacions.
Subministrar a la Mesa sectorial de la vinya i el vi informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d'altres, en els preus pagats i percebuts pels/per les productors/es, en la gestió tècnica i econòmica dels costos de la producció del raïm, del vi i del cava i en la situació d'oferta i demanda dels productes vitivinícoles en el mercat.
Col·laborar amb la Mesa sectorial de la vinya i el vi i amb els diversos serveis de l'Institut Català de la Vinya i el Ví (INCAVI) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l'àmbit de la producció agrària i per fer el seguiment de la informació generada per l'Observatori i, si s'escau, per fer propostes de millora o d'estudis concrets que pugui necessitar el sector.
Elaborar un informe anual sobre l'evolució del sector.
Elaborar publicacions i estudis de la matèria.
Qualsevol altra funció de caràcter tècnic que li encarregui el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el/la director/a de l'INCAVI.

Components

L'Observatori de la vinya, el vi i el cava té la composició següent:

En representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de la Vinya i el Ví (INCAVI):
- El/La president/a, que és el/la director/a de l'INCAVI.
- Un/a representant tècnic/a de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
- Un/a representant tècnic/a de l'INCAVI.
- Fins a cinc representants tècnics especialistes en les diverses matèries competència de l'Observatori, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de l'INCAVI, nomenats pel/per la conseller/a.
- Tres representants dels consells reguladors de les denominacions d'origen.

En representació de la producció:
- Un/a representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives.
- Un/a representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

En representació de la indústria de la transformació:
- Un/a representant de cadascuna de les organitzacions empresarials elaboradores.
- Un/a representant del sector de la distribució dels productes vitivinícoles.
- Un/a representant dels consumidors i usuaris.
- Els representants designats d'acord amb els apartats anteriors han de tenir un perfil tècnic i especialitzat en cadascuna de les matèries competència de l'Observatori.

L'Observatori de la vinya, el vi i el cava es reuneix com a mínim quatre vegades l'any, en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president o la seva presidenta ho consideri oportú.


data actualització (08/11/2019)