Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Immaculada Alsina Rius

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.
Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.
Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament d'acord amb les directrius de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Dirigir i supervisar la gestió dels recursos humans.
Coordinar la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals en l'àmbit del Departament, i també analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que calguin per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.
Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i les treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, i també promoure activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
Coordinar i supervisar la gestió documental i l'arxiu.
Elaborar les normes en matèria organitzativa del Departament, i els processos, els procediments, els circuits i les garanties de la qualitat dels serveis i del dimensionament dels òrgans i les unitats del Departament.
Impulsar i coordinar la implantació de l'Administració electrònica i la interoperabilitat en el si del Departament, i també les mesures organitzatives derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
Coordinar els continguts dels sistemes d'informació del Departament, en col·laboració amb les unitats directives, per dotar d'informació homogènia els punts departamentals d'atenció i informació ciutadana, tant presencial com per mitjà d'Internet, i implementar la resta d'eines d'atenció ciutadana.
Dirigir, supervisar i controlar l'execució de noves instal·lacions i equipaments i de les obres, el manteniment i la millora dels béns immobles.
Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de la normativa i la seguretat en l'edificació, i la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.
Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i coordinar les actuacions vinculades amb la publicitat activa i l'accés a la informació pública.
Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)