Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Responsable

Sr.   Joan Gòdia i Tresánchez

Càrrec

director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar i coordinar les polítiques, els plans i els programes en matèria d'alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries.

Ordenar i supervisar les actuacions en matèria d'inspecció, verificació i control de la qualitat i la lluita contra els fraus en la producció i comercialització agroalimentàries i dels mitjans de producció agraris i aprovar-ne els plans d'inspecció.

Planificar i supervisar les actuacions d'ordenació, foment i promoció els productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, l'artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxa d'agrobotigues i els hàbits de consum de productes alimentaris.

Desenvolupar línies d'actuació en matèria de comercialització i distribució de productes alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural.

Planificar i gestionar els serveis analítics del Departament i autoritzar els laboratoris de productes agroalimentaris.

Ordenar el sector de les begudes alcohòliques, en col·laboració amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi, si escau, i les no alcohòliques.

Autoritzar les pràctiques enològiques previstes a la normativa europea.

Planificar les línies d'ajuts a la transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris.
Planificar mesures de foment de les cooperatives agroalimentàries i les societats agràries de transformació.

Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General.

Exercir les competències que en resultin de la normativa en matèria d'organitzacions interprofessionals agroalimentaris, organitzacions de productors, les agrupacions de productors i les associacions d'organitzacions de productors.

Elaborar, de forma conjunta amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, la definició i planificació de la R+D agroalimentària i fomentar la R+D+I en el sector alimentari i el medi natural i coordinar la divulgació i la difusió dels resultats i avenços.

Planificar els plans i programes de formació, transferència tecnològica, assessorament i innovació del sector agroalimentari i del medi natural i definir les mesures de foment.

Coordinar i dinamitzar la implicació de tots els agents del sector agroalimentari català en els plans i programes d'innovació.

Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (16/12/2021)