Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Projectes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antoni Sorolla Amat

Càrrec

cap del Servei de Projectes

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport a l'òrgan ambiental competent en relació amb el procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

Assessorar els promotors de projectes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

Fer el seguiment dels aspectes ambientals dels projectes que requereixen avaluació d'impacte ambiental.

Evacuar i coordinar els informes ambientals i de seguiment ambiental dels projectes promoguts per l'Administració de l'Estat i dels projectes amb finançament europeu o de cooperació internacional.

Efectuar l'adequada avaluació de les repercussions en els espais Natura 2000 dels projectes sotmesos a avaluació ambiental, així com també d'altre tipologia d'actuacions, i desenvolupar eines i instruments per a
realitzar-la correctament.

Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental de projectes i fer el seguiment i controlar les mesures correctores establertes en les declaracions d'impacte ambiental de projectes no inclosos en la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.

Elaborar, proposar i impulsar metodologies i projectes de recerca i de cooperació internacional en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de l'impacte ambiental.

Impulsar i executar projectes de correcció, restauració i millora ambiental.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani
data actualització (28/04/2023)