Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Estella Viñeta

Càrrec

subdirectora general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat (ef)

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Impulsar estratègies, plans, projectes i actuacions que fomentin un desenvolupament sostenible de Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible adreçant-se al conjunt d'actors i polítiques sectorials amb incidència sobre les polítiques ambientals.

Promoure la cohesió i coordinació dels agents públics i privats en matèria d'R+D+I de l'àmbit de medi ambient i sostenibilitat per facilitar la priorització estratègica, la detecció de necessitats i la identificació de
tendències emergents en R+D+I exercint en aquesta matèria la valoració i l'impuls de la transferència d'R+D+I i la consolidació de grups referents.

Promoure la integració dels conceptes de medi ambient i  desenvolupament sostenible en els programes educatius a tots els nivells i donar suport a les iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

Promoure actuacions per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental.

Promoure espais i processos per a la participació ciutadana en l'elaboració de normes, plans, programes i projectes en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.

Vetllar per la coordinació de les campanyes i els programes de sensibilització ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els òrgans adscrits.

Vetllar per a la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria d'informació i educació per a la sostenibilitat.

Vetllar per tal que el Departament complexi la normativa reguladora del dret d'accés a la informació ambiental i, en especial, per la difusió del contingut mínim de la informació ambiental que hagi de ser objecte
de difusió.

Dissenyar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament, la connexió amb les bases de dades existents i els fluxos d'informació necessaris perquè s'actualitzin de manera permanent i garantir-hi
l'accessibilitat mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria ambiental a través de les tecnologies de la informació en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i de les entitats que en depenen, en
coordinació amb el Gabinet Tècnic.

Vetllar per la realització dels informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.

Impulsar i coordinar l'edició de publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (25/04/2023)