Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Avaluació Ambiental

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Establir les directrius aplicables a l'avaluació ambiental de plans i programes.

Exercir les competències que li corresponen en relació amb l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable.

Informar a la Ponència Ambiental i donar-li suport en relació amb el procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Assessorar els promotors de plans, programes i projectes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

Fer la supervisió dels efectes ambientals de l'aplicació dels plans i programes i el seguiment dels efectes ambientals de l'aplicació dels projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable.

Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental en els termes que preveu la normativa aplicable.

Emetre els informes sobre aspectes ambientals que es demanin a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en aplicació de les legislacions de política territorial, urbanística i sectorials.

Elaborar i gestionar el Banc de dades d'avaluació ambiental d'acord amb  la normativa d'avaluació ambiental.

Facilitar l'accés del públic a la informació esmentada d'acord amb el que preveu la normativa d'accés a la informació ambiental, sense perjudici de les funcions que en aquest punt també corresponen al promotor del pla o programa i a l'òrgan competent per raó de la matèria.

Elaborar un catàleg de procediments de consultes i participació social per
orientar als promotors de plans, programes i projectes sobre les tècniques disponibles.

Proposar i executar, si s'escau, projectes de R+D+I en matèria de tecnologies i sistemes d'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes sobre el medi ambient.

Impulsar projectes de millora i correcció ambiental d'actuacions anteriors a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (15/05/2023)