Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats

    Organigrama

Responsable

Sr.   F. Xavier Carbonell Sánchez

Càrrec

cap del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció, control  ambiental i verificació de les emissions, de les activitats atribuïdes a la Direcció General.

Inspeccionar les activitats atribuïdes a la Direcció General en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i de  restauració d'espais afectats per activitats extractives. 

Gestionar els expedients de control ambiental d'activitats atribuïdes a la Direcció General, tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.

Proposar directrius, guies i criteris de metodologia i de coordinació de les actuacions de seguiment, control i verificació de les activitats en matèria d'intervenció integrada ambiental, de restauració de les extractives, i coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi ambient dels Serveis Territorials del  Departament.

Gestionar, fer el seguiment i millorar els mecanismes d'administració electrònica per a la difusió i consulta als sistemes d'informació desenvolupats per aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les bases de dades ambientals de la seva competència.

Gestionar l'inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (PRTR-CAT).

Difondre pel que fa als ens locals, les empreses i els agents socials en  general, l'aplicació dels procediments previstos en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i de restauració de les extractives.

Avaluar i emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació del recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, atribuïts a la Direcció General, així com fer-ne el seguiment. 

Gestionar la constitució, revisió i retorn de les fiances establertes com a garantia dels programes de restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació de recursos miners i d'hidrocarburs. 

Donar suport tècnic a la Ponència Ambiental i a les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi ambient en les matèries de la seva àrea.

Proposar els expedients sancionadors per a les infraccions previstes en les matèries de la seva àrea.

Gestionar i informar els expedients d'execució forçosa de la restauració de les activitats extractives. 

Promoure la recerca i l'aplicació de noves tècniques per a la restauració dels terrenys afectats per les activitats extractives.

Elaborar i difondre les instruccions, guies i criteris tècnics i col·laborar en les propostes de legislació en matèria de restauració d'activitats extractives.

Gestionar i informar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental d'activitats extractives, sotmeses a una autorització substantiva, que siguin atribuïdes a la Direcció General.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/05/2023)