Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   . Francesc Baulies Iglesia

Càrrec

director de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, i difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.
Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i les directrius del Departament i els criteris i les directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.
Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, i també supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.
Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant els serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels Sistemes d'Informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament. 
Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'Administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, tot seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.
Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.
Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, i assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.
Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.
Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de manera preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb l'establert a l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. 
Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent. 
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (21/02/2023)