Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Parc Natural de la Serra de Montsant

    Organigrama

Responsable

Sr.   David Iturria March

Càrrec

director del Parc Natural de la Serra de Montsant

Adreça
Plaça de la Bassa, 1
Població
43361  La Morera de Montsant
Telèfon
977 82 73 10
Fax
977 82 71 05

Observacions

Oficina de registre tancada fins a nou avís. Trucar al telèfon indicat o consultar la pàgina web del parc. Disculpeu les molèsties.

Funcions

L'estructura de gestió del parc natural de la serra del Montsant s'adscriu al Departament de Medi Ambient i li corresponen les funcions següents:
a) Les funcions establertes per l'article 29.2 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals.
b) Les funcions de suport i assessorament en relació amb els usos tradicionals i les iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa del parc natural.
c) Les funcions referents a la formulació del Pla rector d'ús i gestió del parc natural.
d) L'execució, si s'escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la gestió de l'espai.
e) La resta de funcions que li encarregui la Junta Rectora.
La Junta Rectora del parc natural de la serra del Montsant és l'òrgan rector del parc natural de la serra del Montsant.
La Junta Rectora té les funcions següents:
a) Establir, d'acord amb les disposicions reguladores del parc natural, les directrius per a exercir-ne la gestió.
b) Aprovar inicialment les memòries anuals de gestió. Proposar el pressupost anual d'acord amb les prioritats d'inversions en infraestructures i serveis dins l'àmbit del parc.
c) Coordinar les actuacions que afectin l'espai protegit de les distintes administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.
d) Ser objecte de consulta preceptiva abans de l'aprovació de les disposicions, els plans i els programes que es formulin per al parc natural.
e) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del parc natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a l'afavoriment de les activitats tradicionals, entre elles les agrícoles, ramaderes i forestals i el desenvolupament sostenible.
f) Proposar, si escau, un grau major de protecció per als espais que ho requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció o la modificació de les que estableix aquest Decret.


data actualització (03/03/2022)