Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Nòmines i Pressupost

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. Àngels Díez Bravo

Càrrec

cap de la Secció de Nòmines i Pressupost

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost relatiu a les despeses de personal.
Elaborar i tramitar la nòmina del personal del Departament.
Tramitar els documents comptables de nòmines, bestretes i extrapressupostaris referents a mutualitats i retencions judicials.
Tramitar les modificacions pressupostàries que afecten el capítol de despeses de personal i controlar la despesa corresponent.
Gestionar i controlar totes les actuacions derivades dels diferents sistemes de previsió social del personal del Departament.
Verificar els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la Inspecció de Treball i elaborar les corresponents liquidacions complementàries.
Revisar els expedients d'incapacitat temporal i estudiar-ne la possible tramitació davant l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, i formalitzar l'informe corresponent.
Gestionar el pla de pensions del personal del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)