Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Antoni Lucas Trilles

Càrrec

subdirector general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Determinar i coordinar els objectius del Departament en matèria econòmica i controlar-ne l'execució.
Desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.
Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.
Dirigir, supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable i la de recursos patrimonials, i també la contractació administrativa.
Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries. 
Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.
Assessorar en matèria pressupostària i comptable els òrgans i les unitats del Departament. 
Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, i també controlar el seguiment de les subvencions i els ajuts que atorga el Departament.
Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, i coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.
Planificar les línies d'ajuts sobre la base de l'anàlisi econòmica i pressupostària.
Supervisar la gestió dels expedients d'ajuts i de la comptabilitat i informació de l'organisme pagador dels fons comunitaris. 
Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i als serveis administratius del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)