Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ramon Bel Ferré

Càrrec

Cap del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Fer el seguiment i controlar la qualitat del subministrament elèctric.
 • Efectuar el control estadístic d'incidències en el subministrament elèctric.
 • Elaborar i fer el seguiment dels convenis de plans de millora de la qualitat de les empreses subministradores d'energia elèctrica.
 • Supervisar el procediment d'atenció als usuaris del subministrament elèctric, tant pel que fa a la dotació del subministrament com pel que fa a la seva prestació.
 • Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.
 • Coordinar territorialment les funcions de les seccions territorials corresponents en les matèries competència del Servei.
 • Coordinar les activitats de relatives a la qualitat del subministrament elèctric.
 • Informar sobre l'aprovació dels plans d'actuació de les empreses distribuïdores davant d'incidències.
 • Representar la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial en els òrgans de seguiment dels plans d'emergències.
 • Donar suport tècnic a institucions públiques en les sol·licituds de nous subministraments.
 • Efectuar el seguiment de les incidències que comportin una interrupció del subministrament elèctric rellevant.
 • Instruir els expedients informatius en els àmbits de competència del Servei.
 • Tramitar els expedients d'incidents causats per tercers.
 • Tramitació d'expedients de queixa institucional sobre nous subministraments o qualitat de servei.
 • Registrar els convenis de rescabalament relatius a connexions de subministrament.
 • Tramitar expedients d'exempció reglamentària.
 • Tramitar els expedients de justificació de la inversió dels plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric.
 • Elaborar informes periòdics de la qualitat de la distribució i del transport d'energia elèctrica.data actualització (02/05/2023)