Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei Jurídic i de Regulació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Vila i Serrat

Càrrec

cap del Servei Jurídic i de Regulació

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Assessorar jurídicament els òrgans que componen la Direcció General, mitjançant l'elaboració dels informes jurídics sol·licitats.

Dur a terme la coordinació juridicotècnica territorial, mitjançant l'elaboració de les instruccions corresponents.

Elaborar les propostes de normativa sobre els àmbits d'actuació de la Direcció General, en l'àmbit de les competències assumides estatutàriament sobre aquesta matèria.

Fer el seguiment de la normativa estatal i, en concret, fer el control i l'estudi de les disposicions de caràcter general que s'aprovin en el desplegament de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector dels hidrocarburs, elaborant els informes sol·licitats per la Comisión Nacional de Energía.

Analitzar i elaborar les al·legacions corresponents sobre els projectes de normativa elaborats per altres departaments de la Generalitat.

Donar suport jurídic en l'elaboració dels convenis competència de la Direcció General.

Donar suport jurídic en la tramitació de les subvencions competència de la Direcció General.

Elaborar la proposta de resolució dels recursos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.

Gestionar els recursos contenciosos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.

Gestionar els procediments sancionadors que es tramitin en l'àmbit de competències de la Direcció General.

Coordinar el procés concursal per a l'adjudicació de parcs eòlics i coordinar l'aplicació posterior de la normativa reguladora dels parcs eòlics als projectes adjudicats.

Coordinar i establir dels criteris de resolució dels expedients relatius a la declaració de caducitat dels drets miners.

Coordinar i establir dels criteris de resolució en matèria d'instal·lacions radioactives en aplicació de l'encomanda de gestió del Consejo de Seguridad Nuclear.
data actualització (09/05/2023)