Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Gestió Sectorial a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Reyes Rodríguez Casas

Càrrec

cap del Servei de Gestió Sectorial a Lleida

Adreça
Carrer del Camp de Mart, 35
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 24 66 50
Fax
973 24 89 29 / 973 23 90 64

Funcions

Supervisar l'elaboració dels plans d'actuació territorial de medi natural i indústries i mercats agroalimentaris i la seva l'execució en les matèries que li són atribuïdes.

Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i emmagatzematge privat.

Coordinar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) així com de la tramitació dels expedients relatius a la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.

Gestionar els registres en matèria de medi natural i d'indústries i mercats agroalimentaris atribuïts als serveis territorials per la normativa sectorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'agricultura i sanitat vegetal en el seu àmbit territorial, i en particular el control de la gestió integrada de plagues, bones pràctiques agràries i de les bones condicions agràries i mediambientals i del control i seguiment dels programes de vigilància de l'ús dels productes fitosanitaris.

Coordinar i executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats, fertilitzants i de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'obres i regadius en el seu àmbit territorial.
Impulsar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, així com de l'adopció d'energies renovables, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.
Coordinar i supervisar els expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada) i fer-ne la proposta de resolució.
Impulsar i gestionar la creació de consorcis i convenis forestals.

Supervisar les actuacions en matèria d'activitats cinegètiques, de pesca continental i de protecció dels animals i d'espais naturals protegits i els seus programes d'actuació, en el seu àmbit territorial.

Coordinar l'assessorament tècnic en les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (12/07/2021)