Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secretaria d'Agenda Rural

Responsable

Sr.   Oriol Anson Fradera

Càrrec

secretari d'Agenda Rural

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Establir les polítiques departamentals en matèria de planificació territorial agrària, infraestructures agràries i regadius, recuperació d'espais agraris i desenvolupament rural.

Establir les polítiques en matèria forestal, de fruits silvestres, pesca continental i activitats cinegètiques.

Exercir les competències del Departament en la definició, proposta i execució de les polítiques referents a l'ordenació territorial, el desenvolupament sostenible del medi rural i la gestió forestal, els regadius i les qüestions de la Política Agrària Comuna (PAC).

Exercir les funcions atribuïdes al Departament en matèria de planificació, direcció i coordinació de les polítiques actives en matèria de desenvolupament rural i desenvolupament territorial.

Impulsar i coordinar les línies de treball de l'Agenda Rural de Catalunya.

Realitzar actuacions en totes les matèries que directament o indirectament impliquin actuacions en sòl no urbanitzable d'interès agrari, especialment les relacionades amb els àmbits urbanístics, paisatgístics, ambientals i energètics, i ordenar i fomentar l'agricultura periurbana. De manera especial, dirigir la política del Departament per a l'emissió d'informes d'afeccions agràries.

Planificar les línies d'ajuts de desenvolupament rural, i proposar normativa reguladora en aquesta matèria.

Impulsar, en l'àmbit rural, les polítiques estructurals en matèria d'infraestructures agràries, d'ordenació territorial agrària i de planificació d'obres de camins rurals.

Dirigir les actuacions en matèria de regadius, tant les executades directament pel Departament com per empreses dependents de les administracions públiques, cosa que comprèn la seva planificació i programació, i, si s'escau, l'ordenació i gestió.

Dirigir les actuacions de planificació i gestió de les concentracions parcel·làries.

Desenvolupar les pràctiques que promoguin la participació de la dona i del jovent en el desenvolupament rural, i propiciar-ne la plena incorporació.

Desenvolupar les pràctiques que promoguin la millora de la competitivitat de les explotacions.

Desenvolupar les competències del Departament sobre la generació d'externalitats ambientals, econòmiques i socials per part de les explotacions agràries i, en particular, les que es refereixen a mesures agroambientals, repoblament de terres agràries i compensació de rendes agràries en zones desfavorides i amb limitacions ambientals.

La realització, la supervisió i el control d'estudis, projectes i obres de la seva competència.

Dirigir l'establiment d'un sistema d'informació per a la protecció dels espais agraris i les polítiques de recuperació dels espais agraris en desús.

Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

Participar en la representació del Departament en els organismes internacionals i el seguiment dels convenis internacionals, i promoure actuacions de cooperació internacional en les matèries de la seva competència.

Les relacions institucionals amb les organitzacions professionals i altres entitats representatives dels sectors de competència de la Secretaria.

Promoure estudis i campanyes publicitàries sectorials.

Dissenyar els instruments de desenvolupament rural sostenible en el marc de la planificació de l'ordenació general de l'economia.

Contribuir a l'apoderament de les dones del món rural potenciant activitats generin l'ocupació de les dones, facilitant el seu accés a la formació, potenciant les seves iniciatives empresarials, facilitant el seu accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, i vetllant per aconseguir la plena participació en els òrgans de decisió de les organitzacions agràries.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o se li atribueixi per normativa sectorial.
data actualització (09/07/2021)