Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Responsable

Sr.   Samuel Reyes i López

Càrrec

director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Adreça
Carrer de Provença, 260
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 567 28 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Adreça web

Horari d'atenció


De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. Tancat els dies 24 i 31 de desembre.


Per telèfon: 93 567 28 00


 

NIF

Q-0801031-F

 

Funcions

L' Agència, com a entitat responsable en matèria d'aigües en l'àmbit de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 16.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, exerceix les funcions establertes en l'article 16.2 de l'esmentada Llei i aquelles altres que li corresponguin d'acord amb la normativa sobre la matèria.

L'Agència exerceix la seva activitat garantint la màxima eficàcia en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, d'acord amb el principi de participació dels usuaris i amb ple respecte per les competències que corresponen a altres administracions i pels drets i interessos dels particulars.

L'Agència ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d'administracions competents en matèria d'aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d'usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l'aigua, i amb els particulars.


En l'àmbit de les conques internes de Catalunya, elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües i del domini públic hidràulic en general, inclòs l'atorgament de les autoritzacions i les concessions.
En relació amb les parts del territori que corresponen a conques hidrogràfiques compartides amb altres comunitats autònomes, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics, exercir la funció executiva de policia del domini públic hidràulic i tramitar els expedients que es refereixen a aquest domini, llevat de l'atorgament de concessions d'aigua.
La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat.
El control, la vigilància i la inspecció de la xarxa bàsica Ter-Llobregat i d'altres instal·lacions hidràuliques que se li encomanin.
La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i marítimes.
El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.
El control de la contaminació de les aigües per mitjà de l'aplicació d'un enfocament combinat, utilitzant un control de la contaminació en la font mitjançant la fixació de valors límit d'emissió i objectius de qualitat del medi receptor.
La gestió, la recaptació, l'administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix aquesta Llei i l'elaboració del seu pressupost.
L'acció concertada i, si escau, la coordinació de les actuacions de les administracions competents en matèria d'abastament i sanejament en el territori de Catalunya.
La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat.
La promoció d'entitats i associacions vinculades a l'aigua i el foment de llurs activitats.
L'obtenció de la informació necessària de les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, per a l'exercici de les competències que se li atribueixin.
L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.
La proposta al Govern de l'establiment de limitacions en l'ús de les zones inundables que s'estimen necessàries per a garantir la seguretat de les persones i els béns.
Les funcions i les atribucions que la legislació general atorga als organismes de conca en els temes que estableix aquesta Llei.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern, gestió i administració:

a) Òrgan de govern el Consell d'Administració compost per:

- El conseller de Medi Ambient, que n'és el president i el director de l'Agència, que n'és el vicepresident.
- Set vocals representants de l'Administració de la generalitat, un per cadascun dels departaments següents: Medi Ambient, Economia i Finances, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Indústria, Comerç i Turisme i Governació.
- Un representant de l'Administració hidràulica estatal.
- Quatre vocals representants de les administracions locals competents designats per meitats entre les dues organitzacions d'ens locals més representatives a Catalunya.
- Set vocals representants dels usuaris de l'aigua, dos corresponents als usos domèstics, tres als industrials, i dos als agraris i ramaders, escollits entre les organitzacions més representatives dels seus interessos.

b) Òrgan de direcció i representació el director.

c) Òrgan de gestió el gerent.

d) Òrgan d'assessorament el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua.


data actualització (30/05/2023)