Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de les Millors Tècniques Disponibles

    Organigrama

Responsable

Sr.   Albert Avellaneda i Bargués

Càrrec

cap de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Formular propostes sobre el sistema d'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització, inspecció i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques, així com informar els expedients corresponents. 

Formular les prescripcions tècniques i gestionar acords i convenis amb associacions empresarials en matèria de qualitat ambiental.

Proposar criteris d'actuació en relació amb l'aplicació de la normativa en matèria de substàncies químiques, i informar sobre les prescripcions derivades de l'aplicació de la mateixa en els processos d'autorització i inspecció ambiental. 

Informar en relació amb l'aplicació de la normativa sobre responsabilitat ambiental i gestionar-ne els expedients. 

Gestionar les sol·licituds relatives a l'aplicació de les desgravacions fiscals a les empreses per a la realització d'inversions que redueixen l'impacte ambiental. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)